KIDUNG SABDO PALON NAGIH POTANG (Dandhanggula)

1.     HA    Hangidunga pawelinge KAKI

                       SABDO PALON PAMONG NUSWANTARA

Ameca kasengsarane

Rakyat Nusa Sadarum

Nampi panodhining Hyang Widhi

Kalambangna wong nyabrang

Prapteng tengah katempuh

Santering kali kang bena

yeku ning Gapura Sapta Ngesthi Aji

Keh jalma samya lena

 

2.     NA    Nandang warata sa-tanah Jawi

                 dadi karsaning KANG MURBENG JAGAD

meruhno pra kawulane

lamun jagad puniku

mengku pangeraning Ghaib

nraju becik myang ala

kang nandur angundhuh

nandhang wohira priyangga

den alamnya kinarya mratandhani

jagad ana Kang Ngasta.

 

3.     CA    Carane kang Aparing panodhi

warna-warna wujuding bebaya

angrusak tanah jawane

wong glidig datana ngukup

nambut karya datana nyukupi

priyayi pada kapiran

sodagar dha ambruk  

tetanen akeh kang pusa

rinusuhan ama katerak paceklik

abot uriping jalma.

 

4.     RA    Raharjaning bumi sirna yekti

mubaling ama saklangkung ndadra

tuhu agung rerusuhe

keh pandung wanci dalu

tan tentrem uriping jalmi

ing rahina keh begal

dha rebut rinebut

risak tatananing jalma

negari kewran nggenira angadili

wong tan ajrih pidana

 

5.     KA    Kalampah dumugi gangsal warsi

jalma isih jroning gara-gara

rebutan sandhang pangane

lali sanak sedulur

marga tan tahan prihing ati

lali anggering praja

amung mburu saru (nafsu)

gya katungka praptanira

PAGEBLUG KANG LINUWIH SATANAH JAWI

akeh kang samya seda

 

6.     DA    Dadya girising pra gesang  sami

kasandhung bae nemahi lena

mangkya wujuding todhine

udan barat angin gung

kayu geng rebah mblabah sami

kali-kali dha bena

nggegirisi estu

kadya benaning samudra

kang tinerak datan bisa nanggulangi

larut amblas myang sirna.

 

7.     TA    Tandha ingkang luwih nggegirisi

alun samya munggah dharatan

angrisak tepis wiringe

karya getering kalbu

ingkang dumunung kanan kering

kayu-kayu keh kendhang

padha sirna larut

sela ageng samya mbrastha

gumalundhung kabalabag katut keli

gumludug swaranira

 

8.     SA     Sakathahing hardi agung sami

nggegirisi hurubing dahana

gumaleger suwarane

mutah wlahar myang watu

amblabar ngelebi kanan kering

nrajang wana lan desa

manungsa keh lampus

kebo sapi gusis samya

raja kaya datan wonten ingkang keri

tan’na manggya puliha

 

9.     WA   Wasana sanget horeging bumi

ana lindhu ping pitu sedina

karya angursak jalmane

dha nela sitinipun

brekasak’an samya angeksi

anyarat sagung jalma

samnya pating gluruh

kathah ingkang nandhang raga

warna-warna panggodha lawan sesakit

langka waras keh lena.

 

10.            LA         Lah mangkya karya tetenger neki

ingwang prapta aning Nusa Jawa

maujud tengah rakyate

kinanthi anak putu

wujud brekasakan myang demit

sun sebar kawruh kang

nyata gama kang satuhu

meruhna marang makrifat

GAMI budi nenggih ISLAM KANG SEJATI

agemannya Sang Sukma

 

11.            PA         Pepesthining Nusa tekan janji

yen wus jangkep limangatus warsa

kapetung jaman Islame

nusa bali mrang Ingsun

JAWI BUDI madhep nyawiji

sapa kang ngemohana

yekti nampi bendu

sun ayakan putuningwang

dadya tanda praptaning tundan dedemit

nggegila myang nglelara.

 

12.            DHA      Dha weweka jaman tundhan demit

haywa angedirna ngelmunira

nedya anglawan dhemite

sira yekti ginuyu

dening pra demit putu mami

haywa hanantang yuda

ananjakna ngelmu

myang srana marupa-rupa

kabeh iku tan pasah ing awak dhemit

mbalik anyabet sira.

 

13.            JA Jangkaning Nusa wus aweh wangsit

wineca dening jalma waskitha

ing jangka  JAYABAYANE

jalma tan pungguh wutuh

winaca sirnanya sepalih  

dene ingkang waluya

perlu samya weruh

pitukon  nolak bebaya

mung netepi Dharmaning urip sejati

wasitanya pra kuna.

 

14.            YA         Yaiku SAHADAT KANG SEJATI

ameruhi dununging SANG GESANG

ing teleng jiwa ragane

lamun tan bisa weruh

takokna guru kang sayekti

kang wus putus kawruhnya

wikan manjing alus

bisa ajal jroning gesang

uninga mrang sangkan paraning dumadi

perlu sira upaya.

 

15.            NYA      Nyatakna yen sira wis winirid

kabeh wasitanya gurunira

meruhna ing makrifate

manungsa urip iku

suket ing wana petan neki

yen wus tumekeng mangsa

ginaru kaluku

ingkang nlesep selanira

yeku jalma kang wruh SAHADAT SEJATI

wisikaning Hyang Sukma.

 

16.            MA        Manawa sira anyulayani

marang geguritaning Sang Gesang

yekti abot pidanane

urip ingkang satuhu

nggawa rerengganing Hyang Widhi

kodrat datan anyidra

marang kersa Agung

lamun wus tumekeng mangsa

geguritaning gesang mbabar dumadi

laksita madya pada

 

17.            GA         Gagaring syahadat kang sejati

karso lamun urip iku tunggal

tunggal kabeh myang sifate

gelaring jagad iku

pratandha purbaning Hyang Widhi

kwasa nganakna jagad

myang kwasa angukut

paranipun kabeh sifat

marang sangkane yeku sumbering urip

purwanira dumadya

 

18.            BA         Babaring gesang wujud dumadi

anggelar sawernaning agama

mranata para titahe

tumeka wancinipun

pra umat ngungkurna agami

kang sih ngrasuk agama

tan wruh kang satuhu

amung nyekeli sarengat

sunyataning gami tan urip ning ati

ngrasuk klongsong kewala.

 

19.            THA      Thathit sliweran ing nusa Jawi

pratandha ingwang numindhakna

nyampurnakna agamane

mbalekna myang kang satuhu

anyebarna Islam sejati

duk jaman Brawijaya

Ingsun datan purun

angrasuk agama Islam

marga Ingwang uninga Agama iki

nlisir saka kang nyata

 

20.            NGA      Ngelingi marang gesang sesami

yen sira tan ngetut karsaningwang

yekti abot panandhange

Ingsun pikukuhipun

Nusantara sa-indengira

bhawana sisih wetan

Asia puniku

kasigeg nggeningwang nyabda

kasabdakna mrang bhawana wadag iki

lumantar Mandala-arga.

 

Posted under: Artikel, Kegiatan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <font color="" face="" size=""> <span style="">